Skip to content

Algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden Pure Instinct.

Alle prijzen op de site zijn inclusief BTW, tenzij anders vermeld.
U kunt alleen bestellen via de website. Bestellingen via mail of telefoon worden niet verwerkt.
De eventuele bezorgkosten worden tijdens uw bestelling automatisch verrekend.
Bestellingen via de webshop onder de €25,00 kunnen worden afgehaald bij ons op locatie; de Dintel 21, 5684 PS Best (let op; dit kan alleen op afspraak).

Bestellingen dienen vooraf online betaald te zijn, alvorens wij gaan uitleveren.

Onze verkooppunten kun je vinden in ons overzicht verkooppunten.

Algemeen
 1. Voordat Pure Instinct overgaat tot hantering van deze voorwaarden zal zij te alle tijden een passende oplossing aanbieden voor elk voorkomend probleem. Deze voorwaarden zijn echter noodzakelijk voor de gevallen waarin een redelijke oplossing met de klant niet mogelijk is.
 2. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes en overeenkomsten van de VOF  met beperkte aansprakelijkheid Pure Instinct .
 3. Door met Pure Instinct een overeenkomst aan te gaan doet de wederpartij afstand van eventueel door hem gehanteerde voorwaarden hoe ook genaamd, zodat op al onze overeenkomsten uitsluitende de Pure Instinct gehanteerde voorwaarden van toepassing zijn.
 4. Alle door Pure Instinct gedane offertes en aanbiedingen zijn vrijblijvend. Eerst door schriftelijke (order)bevestiging van Pure Instinct of door feitelijke uitvoering door Pure Instinct komt de overeenkomst tot stand. Wijzigingen van opdrachten binden Pure Instinct slechts voor zover deze wijzigingen schriftelijk door Pure Instinct zijn bevestigd c.q., feitelijk door Pure Instinct zijn uitgevoerd.
Levertijden
 1. Overeengekomen levertijden zullen nimmer te beschouwen zijn als een fatale termijn, tenzij zulks uitdrukkelijk is overeengekomen. In geval van een niet tijdige prestatie dient Pure Instinct derhalve schriftelijk per aangetekende post in gebreke te worden gesteld, alvorens Pure Instinct in verzuim raakt.
Producten
 1. Alle opgaven en/of vermeldingen door Pure Instinct met betrekking tot haar producten en/of diensten, zullen geschieden naar beste weten, maar zijn niet bindend. Afwijkingen en/of wijzigingen van welke aard en omvang dan ook worden door Pure Instinct uitdrukkelijk voorbehouden.
Prijswijzigingen
 1. Pure Instinct is ten allen tijde gerechtigd de overeengekomen tarieven en/of prijzen te wijzigen.
Prijzen
 1. Alle prijzen zijn inclusief BTW, tenzij uitdrukkelijk anders wordt vermeld. Pure Instinct is gerechtigd elke wijziging van het BTW-tarief aan de wederpartij door te berekenen.
 2. Een aantal prijzen kunnen fluctueren, hierbij gaat het om producten die per stuk worden verkocht en de prijs per kg wordt berekend.
Levering, betaling en uitvoering
 1. Voordat de bestelling daadwerkelijk wordt doorgevoerd, heeft u de mogelijkheid om uw bestelling te controleren en aan te passen.
 2. Direct na het plaatsen van de bestelling, ontvangt u een e-mail dat uw bestelling is geplaatst. Uw factuur wordt automatisch verzonden na betaling en is ten alle tijden op te vragen per mail;info@pureinstinct.nl
 3. U kunt via de webshop betalen met IDeal.
 4. Klachten over producten of levering dienen schriftelijk of per e-mail, binnen 48 uur na levering, gemeld te worden via info@pureinstinct.nl.
 5. Gedane bestellingen kunnen niet worden geannuleerd, mits aantoonbaar medische oorzaken de voeding niet langer geschikt maken voor het dier.
Betalingstermijn
 1. Betalen op rekening is voor particuliere klanten uitgesloten. U dient vooraf te betalen. In uitzonderlijke gevallen bestaat de mogelijkheid binnen 14 dagen na levering te betalen. Dit geldt alleen op afspraak overeengekomen met Pure Instinct.
Verzuim
 1. Indien niet tijdig wordt betaald is de wederpartij in verzuim zonder dat een ingebrekestelling noodzakelijk is. De wederpartij is- onverminderd haar overige verplichtingen- vanaf de vervaldag van de factuur tot aan de dag der algehele voldoening over de nog openstaande bedragen een rente verschuldigd op jaarbasis van het telkens geldende toepasselijke wettelijke rentepercentage , verhoogd met 3%.
Incassokosten
 1. Bij niet of niet-tijdige betaling komen alle administratiekosten, buitengerechtelijke incassokosten alsmede proces-, gerechts- en executiekosten voor de rekening van de wederpartij. De buitengerechtelijke incassokosten bedragen ten minste 15 % van het factuurbedrag met een minimum van €250,00. Voorts komen alle gerechtelijke proces- en executiekosten, waarbij inbegrepen alle rechtsbijstand en advocatenkosten ten laste van de wederpartij.
Zekerheid
 1. Pure Instinct heeft steeds het recht om zowel vóór als na de totstandkoming van de overeenkomst zekerheid voor de betaling c.q. vooruitbetaling te verlangen, zulks onder opschorting van de uitvoering van de overeenkomst door Pure Instinct, totdat de zekerheid verschaft is en/of de vooruitbetaling door Pure Instinct  is ontvangen.
Eigendomsvoorbehoud
 1. Alle geleverde producten blijven het eigendom van Pure Instinct tot het moment van ontvangst van volledige betaling van hetgeen de wederpartij Pure Instinct ter zake van enige levering is verschuldigd, met inbegrip van de rente en de kosten.
Ontbinding
 1. Pure Instinct kan zonder uit hoofde daarvan tot enige schadevergoeding gehouden te zijn, bij aangetekend schrijven met onmiddellijke ingang en zonder gerechtelijke tussenkomst haar overeenkomst met de wederpartij geheel of gedeeltelijk ontbinden indien:
 • A). De wederpartij surseance van betaling of haar faillissement aanvraagt, wordt toegelaten tot de wet Schuldsanering Natuurlijke Personen, of in staat van faillissement wordt verklaard dan wel een akkoord buiten faillissement aanbiedt, of op enig onderdeel van haar vermogen beslag wordt gelegd.
 • B). De wederpartij haar activiteiten staakt, ophoudt haar statutaire doel na te streven, tot liquidatie besluit, anderszins haar rechtspersoonlijkheid verliest, of haat bedrijf overdraagt of fuseert.
 • C). De wederpartij één of meer verplichtingen voortvloeiende uit de betreffende overeenkomst niet, niet tijdig of niet behoorlijk nakomt, en zij deze tekortkoming niet binnen zeven (7) kalenderdagen na door Pure Instinct hiertoe schriftelijk gemaand te zijn , heeft opgeheven.
 • D). Pure Instinct in de verkoop van het betreffende product of de verlening van de betreffende dienst staakt. Het bepaalde in dit artikel laat onverlet de overige aan Pure Instinct bij tekortkoming in de nakoming van de wederpartij rechtens toe komende bevoegdheden, zoals die tot het vorderen van nakoming en/of volledige schadevergoeding.
Overmacht
 1. Indien naar het redelijk oordeel van Pure Instinct als gevolg van overmacht, waaronder wordt verstaan een buiten haar macht liggende omstandigheid, nakoming door Pure Instinct  zonder tekortkoming niet mogelijk is of zal zijn, heeft zij het recht de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te beëindigen, dan wel de uitvoering van de overeenkomst tijdelijk op te schorten, zonder tot enige schadeloosstelling gehouden te zijn. Onder overmacht wordt onder meer, maar niet uitsluitend, verstaan vervoersverboden, oorlogsgevaar, oorlog, opstand, molest, stakingen, boycot, bedrijfsstoring, storingen in het verkeer of transport, storingen in (data)netwerken, maatregelen van overheidswege, schaarste aan grondstoffen, natuurrampen, brand, atoomkernreacties, machinebreuk en overigens alle omstandigheden, waaronder gehele of gedeeltelijke nakoming van de overeenkomst door Pure Instinct naar redelijkheid en billijkheid niet gevergd kan worden.
 2. Indien Pure Instinct bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen, is zij gerechtigd het reeds geleverde c.q. het leverbare deel afzonderlijk te factureren en is de wederpartij gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijk contract.
Aansprakelijkheid
 1. De aansprakelijkheid van Pure Instinct, van de personeelsleden van Pure Instinct en van de personen voor wie Pure Instinct verantwoordelijk en/of aansprakelijk is, voor schade, mede daaronder begrepen gevolgschade (waaronder mede begrepen vertragingsschade, en winstderving), welke aan haar toerekenbaar is, is in alle gevallen beperkt tot ten hoogste de factuurwaarde van het gedeelte van de overeenkomst, waaruit de aansprakelijkheid vloeit.
 2. Pure Instinct en de wederpartij zijn beiden gehouden zich te houden aan Europese en nationale regelgeving betreffende gezondheidsvoorschriften inzake niet voor menselijke consumptie bestemde dierlijke bijproducten, waaronder Verordening (EG) nr. 1069/2009 van het Europees Parlement en de Raad. Voor schade die (mede) ontstaat doordat de wederpartij niet handelt conform deze regelgeving, is Pure Instinct op geen enkele wijze aansprakelijk. Hetzelfde geldt voor schade die (mede) is ontstaan doordat de wederpartij is afgeweken van voedingsvoorschriften zoals vermeld op verpakkingen van producten van Pure Instinct.
 3. De wederpartij vrijwaart Pure Instinct voor elke aansprakelijkheid jegens derden voortvloeiend uit zijn opdracht, alsmede voor elke aansprakelijkheid jegens derden met het gebruik of het niet kunnen gebruiken door de wederpartij van de door Pure Instinct verkochte producten.